پاساژ تجاری تهرانسر

عملیات اجرای موتورخانه و لوله کشی فن کویلها و تاسیسات عمومی و کانال کشی هواسازها و تاسیسات الکتریکی پاساژ تجاری تهرانسر