عملیات اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان اداری رودیوم واقع در فرشته