عملیات اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان مسکونی پارک تراس واقع در الهیه