طراحی، تامین و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی هتل ایران مال