گواهینامه های اخذ شده

2014 : ISO 10002 استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری

2003 : ISO 10006 استاندارد اهداف سیستم مدیریت کیفیت

2015 : ISO 14001 استاندارد مدیریت محیط زیست

2007 : OHSAS 18001 استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای

2015 : ISO 9001 استاندارد مدیریت کیفیت

2009 : ISO 31000 استاندارد مدیریت ریسک

2012 : ISO 10004 استاندارد رضایت مشتری

2010 :ISO 29001 استاندارد تخصصی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

2010 : ISO 10668 استاندارد ارزش گذاری برند

HSE-MS : استاندارد ایمنی بهداشت و محیط زیست

2012 : ISO 21500 استاندارد مدیریت پروژه

2011 : ISO 50001 استاندارد مدیریت انرژی

بازگشت به بالا